drevostavby
Vítejte na stránkách dřevostaveb Ovelos.
KONTAKT : +420 608 953 161

Základy pro dřevostavby

Základní funkcí základových konstrukcí je přenášet zatížení, které působí na budovu (lidé, vybavení, sníh, vítr …) a které budova vytváří sama svoji vlastní váhou, dále do zeminy, na které je budova postavena. Proto nám výběr typu základové konstrukce závisí na dvou hlavních faktorech, kterými jsou ZATÍŽENÍ a DRUH zeminy. Po zvážení těchto faktorů je možno vybrat ze široké škály různých typů základů. Mezi ty nejčastěji používané patří pasy, patky, desky, piloty a další.

Dřevostavby nám díky nižší objemové hmotnosti dřeva oproti tradičním zděným domům vytvářejí obecně nižší zatížení, které základy musí přenášet. Proto se navrhují menších rozměrů, než je tomu u klasických zděných staveb. Také je možné využít typů základů, kterých by u tradiční zděné výstavby ani nebylo možné použít.

Výčet typů základů, které je možno použít pro dřevostavby je opravdu velice široký, v ČR se používají převážně základové betonové pasy a patky. V Americe, která je, co se týče produkce dřevostaveb největší na světě a v podstatě se dá Amerika považovat za kolébku moderních dřevostaveb pro bydlení, se používá typů mnohem více.

Tak například zemní vruty. Ty se v poslední době začínají používat i na území ČR. Zemní vruty jsou ocelové šroubovice o délce několika metrů, které jsou zavrtány pomocí techniky do základové půdy a umožňují tak bezpečný přenos zatížení, které na ně vyvíjí konstrukce domu. Mezi jejich výhody patří vysoká rychlost výstavby a také eliminace tzv. mokrého procesu, který je spjat s betonováním. Avšak pokud jsou zemní vruty použity pro základy, musí na nich být zhotoven samonosný rošt (ocelový či dřevěný) a tím pádem je konstrukce podlahy oddělena od terénu, čímž vzniká prostor mezi podlahou (a konstrukcí, která ji nese) a terénem. Tento volný prostor vytváří problém s napojením domu na technické sítě, kdy při nízkých venkovních teplotách může docházet k jejich promrzání a následným poruchám. Z hlediska celkových finančních nákladů na zemní vruty a samonosný rošt, které vychází cenově přibližně stejně jako cena betonových základů z pasů a desky, společnost Ovelos zemní vruty pro rodinné domy nedoporučuje.

Mezi další pro nás netradiční typy základů používané na území USA a Kanady patří dřevěné základy. V principu jde o vybudování rámu z masivních dřevěných profilů, který se zasadí přímo do základové půdy a dále tak přenáší zatížení jako ostatní typy základů. Mezi jejich největší výhody patří cena a využití dřeva jako udržitelného materiálu. Za to nevýhody patří velice nízká životnost způsobená biodegradací dřeva způsobené vlhkostí ze zeminy, různými houbami, plísněmi atd. Což pramení v nutnost brzkých oprav. Pro nedostatek vhodného dřeva pro tento typ základů v našich klimatických podmínkách se s těmito základy můžeme setkat pouze výjimečně.

Dále se například na Floridě používají základy, které v podstatě „plavou“ na základové půdě. Ta zde má obecně velice nízkou únosnost a proto se často volí kombinace železobetonové desky oboustranně armované a vrstvy štěrku. Díky místním klimatickým podmínkám je toto řešení možné, aniž by musela být dosáhnuta tzv. nezámrzná hloubka, o které bude řeč za chvíli. V ČR se tento druh základů také občas používá, avšak musí být modifikován pro klimatické podmínky na území ČR.

Jak už bylo řečeno výše, výběr typu základů pro Váš dům záleží na dvou respektive tří aspektech. Tím prvním je samozřejmě cena. Tím druhým je zatížení, čímž je myšlena tíha celého domu. Čím bude Váš dům větší (těžší), tím vyšší zatížení bude na základy vyvíjet a samozřejmě tím větší základy budou muset být vybudovány. Třetím aspektem, který rozhoduje o výběru typu základů je zemina, ve které budou základy ležet. Zde hraje roli jednak únosnost zeminy, kdy při její malé hodnotě je třeba zvolit větší plochu základů (myslí se tím jejich půdorysná plocha). Pokud toto řešení nevyhovuje, musí se přikročit k vybudování pilot, což jsou betonové štíhlé vertikální prvky o vysokých délkách, které jsou různými způsoby zavrtány (či zaráženy) do zeminy tak, aby splnily požadavky na únosnost. Dále je třeba přihlédnout k možnému sedání základové zeminy, které by mohlo v budoucnu (v řádu let) způsobit poruchy na konstrukci domu.

Při návrhu základů v našich klimatických podmínkách musí být splněn jeden zásadní požadavek a tím je dosažení tzv. nezámrzné hloubky. To je hloubka, ve které už nedochází k promrzání zeminy, což by mohlo negativně ovlivnit její vlastnosti. Tato hloubka se stanovuje dle druhu zeminy a dle místa stavby, kde jsou zohledněni klimatické podmínky dané oblasti. V ČR se nezámrzná hloubka pohybuje mezi 80 až 140 centimetry.

Společnost Ovelos pro základové konstrukce používá obvykle sestavu z betonových pasů a na nich ležící betonové desky. Základové pasy se nacházejí pouze pod obvodovými stěnami. Pod vnitřními stěnami nejsou nutné, protože, jak si můžete přečíst v článku o variabilitě domů od společnosti Ovelos, veškeré zatížení ze střešní konstrukce je přenášeno pouze obvodovými stěnami. Tudíž vnitřní stěny musí přenášet pouze svoji vlastní váhu a tu je základová deska schopna s přehledem přenést. Toto řešení je v dnešní době z hlediska porovnání funkčnosti a ceny nejoptimálnější.

Pokud by však podmínky pro založení Vašeho domu byly nevyhovující pro toto řešení, je naše společnost schopna přijít s řešením základů, které bude vyhovovat daným podmínkám.

Top