drevostavby
Vítejte na stránkách dřevostaveb Ovelos.
KONTAKT : +420 608 953 161

Požární bezpečnost rodinných domů od společnosti Ovelos

Všichni víme už od mala, že dřevo hoří. Dřevo a oheň nám tak nějak prostě jdou přirozeně k sobě. Zde pravděpodobně pramení nedůvěřivost vůči dřevostavbám z hlediska pravděpodobnosti vzniku požáru oproti tradičním zděným konstrukcím.

Ano, dřevo je materiál sestávající se převážně z organických sloučenin uhlíku, a proto hoří. Tudíž jej musíme zatřídit jako materiál hořlavý. Dřevo je ale obtížně zápalné a je zaznamenáno velmi málo případů, kdy došlo k zapálení dřeva dříve než jiných materiálů. Rostlé dřevo vyžaduje pro samovznícení, tj. pro zapálení bez přítomnosti zdroje zapálení, povrchovou teplotu více než 400 °C působící v krátkém až středně dlouhém časovém úseku. Dokonce i v přítomnosti zdroje zapálení musí být povrchová teplota po určitou dobu větší než 300 °C, aby došlo k zapálení materiálu. Navíc jsou-li dřevo nebo materiály na bázi dřeva vystaveny plnému požáru, vykazují řadu příznivých vlastností, jako např. je-li tepelný tok dostatečně velký, povrchy se zapálí a nejprve silně hoří, zakrátko se však vytvoří tepelně izolační vrstva dřevěného uhlí, která následně částečně brání přístupu vzduchu k ohni a tím pádem ho redukuje. Dřevo se dokonce chová při požáru lépe než ocel. Ta kvůli její velké teplotní roztažnosti se bortí za mnohem nižších teplot, nežli je tomu u dřeva.

V dnešní době musí všechny novostavby splňovat spoustu kritérií, co se týče jejich požární bezpečnosti. Pro každý projekt je proto nutné vyhotovit tzv. Požárně bezpečnostní řešení (zkráceně: PBŘ), které posoudí návrh z hlediska požární ochrany a v případě nesplnění požadavků, navrhne případné úpravy. Mezi jedno z hlavních kritérií, které ovlivňuje požární bezpečnost stavby je tzv. požární odolnost.

Požární odolnost je schopnost konstrukce odolávat požáru po určitou dobu v minutách, aniž by byla porušena její funkce. Stanovuje se pro každou požárně dělící konstrukci. Pro rodinné domy se určuje požární odolnost především pro nosné svislé konstrukce (obvodové stěny a příčky) a nosné vodorovné konstrukce. Požadavky na požární odolnost jsou dané normou ČSN 73 0802. Jsou stanoveny v tzv. mezních stavech. U jednopatrových rodinných domů se uplatňují tyto 4 mezní stavy – únosnost (R), celistvost (E), izolace (I) a radiace (W). Konstrukce musí na všechny tyto stavy včetně minimální doby (15 minut – pro jednopatrové rodinné domy), po kterou konstrukce musí být schopna odolat požáru bez porušení její funkce, vyhovět.

Kromě požadavku na požární odolnost, který zajistí, že konstrukce odolá požáru po předepsaný čas, musí být návrh RD uzpůsoben tak, aby při požáru byla umožněna bezpečná evakuace osob, zvířat a věcí na volné prostranství nebo do jiných požárem neohrožených prostorů. Dále aby bránila šíření požáru nejenom mezi jednotlivými požárními úseky stavby, ale mimo stavbu. A jako další by návrh měl být uzpůsoben tak, aby mohl být umožněn účinný zásah požárních jednotek při hašení a záchranných pracích.

A jak je to konkrétně s požární bezpečností dřevostaveb od společnosti Ovelos? Jak už bylo uvedeno výše nosné svislé (stěny, příčky) a vodorovné (stropy) konstrukce jednopatrových rodinných domů musí být schopny odolávat požáru po dobu minimálně 15 minut, kdy nedojde k porušení jejich funkce, tedy hlavně jejich nosné funkce (ztráta stability a následné zřícení). Aby společnost Ovelos mohla při stavbě používat její konstrukční systém s využití dřevomodulu, musela být provedena mimo jiné zkouška požární odolnosti. Ta byla provedena společností Pavus a.s. ve Veselí nad Lužnicí již v roce 2006. Tato zkouška stanovila požární odolnost stěny (v těchto mezních stavech R, E, I, W) na hodnotu skvělých 56 minut!! Tato hodnota byla dosažena především díky použití tzv. dřevomodulů ve stěnách a příčkách, kdy jejich tvar a skladba vytváří příčné vodorovné zábrany, které jsou po cca. 40 cm. Tyto zábrany rozdělují ve svislém směru vnitřní prostor stěny (příčky), kudy se požár normálně šíří nejrychleji, a tím šíření požáru výrazně zpomalují a zvyšují tak její požární odolnost. Dále jsou stěny z obou stran opláštěny nehořlavými materiály (interiér – sádrokartonové desky; exteriér – tepelní izolace z minerální vlny překryta omítkou), což je dnes podmínkou (dáno normou) pro širší využití konstrukce. Dolní strana stropní konstrukce je pro splnění požadavků z požárně bezpečnostního hlediska také opláštěna nehořlavým materiálem. Jedná se o sádrokartonový podhled. Celý dům od společnosti Ovelos tedy bezpečně vyhovuje všem požadavkům na jeho požární bezpečnost.

 

Zdroje:

1) ČSN 73 0802. Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

2) Dřevěné konstrukce, Příručka 1 – TEMTIS

3) Kolb, Josef, Dřevostavby, 1. Vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 2008, 320 s., ISBN 978-80-247-2275-7

4) http://stavba.tzb-info.cz/vlastnosti-drevostaveb/9165-pozadavky-na-pozarni-bezpecnost-drevostaveb

5) http://stavba.tzb-info.cz/drevostavby/10599-hlediska-pozarni-bezpecnosti-drevostaveb-v-ceske-republice-1-dil

 

Top